Onderwijskundig beleidsmedewerker

De onderwijskundig beleidsmedewerker, Wieke Hiemstra, is tevens directeur en geeft sturing aan de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school. Vanuit het management is daarmee directe betrokkenheid bij de inhoudelijke ontwikkelingen.

De werkzaamheden bestaan uit onderwijskundig beleid voorbereiden, ontwikkelen, invoeren en evalueren. Dit gaat in samenwerking met de reken- en taalspecialisten en de andere specialisten die we op school rijk zijn op gebied van pedagogisch handelen, didactisch handelen, dyslexie, ICT en cultuur. In het schoolplan wordt beschreven wat de doelstellingen zijn voor de komende vier jaren. Dit wordt elk jaar concreet gemaakt en geëvalueerd in het schooljaarplan. Verantwoording en verslaglegging vindt plaats naar bestuur, ouders/verzorgers, medezeggenschapsraad en inspectie. Ook de meningen en ideeën van ouders/verzorgers en leerlingen worden meegenomen. 

Ook heeft Wieke Hiemstra contact met de andere SBO scholen in Friesland. Daarbij worden onder andere de leeropbrengsten vergeleken en wordt gezamenlijk bekeken wat goed werkt. Daarnaast zijn wij nieuwsgierig naar onderwijskundige ontwikkelingen en blijven we zoeken naar wat beter kan, wat uiteindelijk resulteert in de beste leerkansen voor onze leerlingen.

Wieke Hiemstra