Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit:- een oudergeleding- een personeelsgeledingBeide geledingen bestaan uit vier personen. Via de medezeggenschapsraad worden de ouders/verzorgers betrokken bij het beleid van de school. De schooldirectie dient op tal van gebieden vooraf advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Deze gebieden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Tevens heeft de medezeggenschapsraad initiatiefrecht, hetgeen betekent dat de medezeggenschapsraad zelf voorstellen kan inbrengen bij directie.

De MR vergadert circa zeven keer per jaar. De notulen van de vergaderingen worden verspreid onder ouders en medewerkers via ‘Social Schools’.

Leden van de MR zijn:

Oudergeleding

  • Naam : Johan Mulder (lid)
  • Naam : Lars Alserda (notulist)
  • Naam : Mariëlle Rijkaart (lid)
  • Naam : Anne Yntema (lid)

Personeelsgeleding

  • Naam : Geert Jan Zijlstra (voorzitter)
  • Naam : Mariëlle Alblas (vice-voorzitter) 
  • Naam : Géjanna Dijkstra (lid)
  • Naam:  Daniela Vassalo (lid)

Wilt u op beleidsmatig gebied uw mening geven of uw ideeën laten weten dan is de MR daarvoor bereikbaar via MR@sbo-sudwester.nl