Bestuur

In 2008 is de eerdere vereniging statutair omgezet naar een stichting. De Súdwester is de enige school die valt onder deStichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Sneek e.o. (CSBO-Sneek). De stichting kent een Raad van Toezicht als bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit het College van Bestuur, Freek Prins, en vijf leden van Raad van Toezicht. De leden zijn Theo Hofman (waarnemend voorzitter), Roelof Friso (lid),  Janneke Majoor (lid), Femmy Smink (lid) en Tim Toornstra (lid). De Raad van Toezicht handelt conform Gedragscode Goed Bestuur.

De directie van de school bestaat naast de bestuurder uit één directeur die verantwoordelijk is voor de medewerkers, de dagelijkse gang van zaken en voor de onderwijskundige aansturing.

Het bestuur kent een integere en transparante organisatiecultuur. Het College van Bestuur is gemandateerd voor alle taken en staat in nauw contact met de toezichthouders. Tenminste zes keer per jaar vindt overleg plaats. Het bestuur heeft doelen afgesproken welke voortkomen uit de visie van de school. De ambities van het bestuur zijn hoog en er wordt voortdurend ingezet op verbetering van de professionaliteit.Het bestuur stelt het beleid per vier jaar vast en beschrijft dit in het strategisch beleidsplan. Door de koppeling van het strategisch beleidsplan aan het schoolplan en het jaarplan stuurt het bestuur op de gewenste kwaliteitsontwikkeling.Het bestuur formuleert heldere afspraken met de school over de onderwerpen en de te bereiken resultaten.

Het bestuur verantwoordt zich met het jaarverslag over behaalde prestaties en belangrijke ontwikkelingen. Naast een beschrijving van ontwikkelingen in de context van de school geeft het bestuur een beschrijving van belangrijke onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en wordt financieel beheer verantwoord. Dit jaarverslag vindt u hier.
(Vanwege werkzaamheden aan het nieuwe jaarverslag zijn enkele links tijdelijk buiten werking.)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden, deze is van toepassing op onze stichting. Het is een wettelijke verplichting deze gegevens openbaar te maken.