Autisme

Structuur-plusgroepen voor kinderen met autisme 

Het blijkt dat leerlingen met ernstiger ASS-problematiek (Autisme Spectrum Stoornis) lastig opgevangen kunnen worden binnen de bestaande regionale onderwijssettingen. Deze leerlingen worden veelal doorverwezen naar het speciaal onderwijs (SO-cluster 4) wat o.a. veel reistijd en extra prikkels voor de kinderen met zich meebrengt. 

Stichting SBO De Súdwester wil voor deze doelgroep onderwijs op maat bieden zodat ook deze leerlingen in hun eigen regio onderwijs kunnen volgen. Omdat Autisme alle ontwikkelingsdomeinen van de leerling beïnvloedt, is maatwerk cruciaal. 

In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en het Samenwerkingsverband Friesland kunnen we een specifieke ASS-lijn voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar realiseren. Het gaat hierbij om leerlingen die door hun ASS problematiek onvoldoende binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs kunnen functioneren.  

Wij richten onze aanpak op de concrete handelingsadviezen. Voor toelating is niet alleen de diagnose van belang maar vooral of wij de gegeven handelingsadviezen kunnen waarmaken in de praktijk. Hiervoor hebben we indicaties omschreven om zo duidelijk te kunnen zijn in wat we kunnen als school. 

Indicaties bij aanmelding van leerling voor de StructuurPlusGroep: 

 • De inschatting wordt gemaakt dat de leerling voldoende zal profiteren van de aangepaste leeromgeving op De Súdwester. 

 • De leerling heeft meer ontwikkelingskansen in de StructuurPlusGroep dan in een reguliere SBO-groep. 

 • De hulpvraag van de leerling is niet te complex en te intensief voor De Súdwester. Plaatsing wordt ingeschat als een reële belastbaarheid voor de leerkracht(en) en/of bestaande groep. 

 • Gezaghebbende ouders/verzorgers staan achter een plaatsing in een StructuurPlusGroep. 

 • Ouders/verzorgers kunnen zich bij een voorgenomen plaatsing vinden in een mogelijk uitstroomperspectief SO Cluster 4. 

 • Ouders/verzorgers staan open staan voor overleg, hulpverlening en thuisondersteuning. 

 • De Súdwester en ouders/verzorgers zijn het eens over de in te vullen onderwijstijd. Uitgangspunt is dat de leerling een volledig weekprogramma aankan. Instroom kan wel gefaseerd worden opgebouwd. 

 • De leerling kan voldoende schakelen door de aanwezigheid van 2 duo-leerkrachten. 

 • Externaliserend gedrag is het gevolg van omgevingsfactoren en niet van kind-kenmerken. 

 • Het maximale groepsaantal van 8 leerlingen is nog niet bereikt. 

 • De leerling accepteert de autoriteit van de leerkracht(en), jeugdhulpverlener en assistent. De leerling kan of wil zich voegen. 

 • De Súdwester is een onderwijsinstelling. De constructie deels school, deels zorgboerderij/ dagbesteding, is om die reden niet akkoord.Een tijdelijk onderwijs-zorg arrangement richting opbouw onderwijs zou wel een mogelijkheid kunnen zijn.                  

Voor de naamgeving van de speciale groepen voor leerlingen met ASS gebruiken we dierennamen, net als de andere SBO-groepen. Kinderen zijn meer dan een label. Daar komt bij dat er in de reguliere groepen ook leerlingen met ASS zitten. We zijn al langer gewend om vanuit onderwijs-ondersteuningsbehoeften te handelen en te praten, en niet vanuit beperkingen of diagnoses. We spreken daarom van StructuurPlusGroepen.  

Naast de leerkracht functioneert een onderwijs-zorg-assistent om samen het ontwikkelingsproces te optimaliseren. Ook is een jeugdhulpverlener hieraan verbonden om de assistenten te coachen vanuit de zorg-kant. Bij de start benaderen we met ouders/verzorgers de gebiedsteammedewerker om zo nodig een passende ondersteuning voor thuis te vinden of om de samenwerking met de al bestaande ondersteuning op te zetten. Uitgangspunt is één kind, één plan. De groepen zijn zo prikkelarm mogelijk ingericht en er is een (visuele) structuur in tijd en organisatie, ruimte en leeraanbod.  

De klassen worden vanuit de Súdwester ondersteund door een gedragsspecialist voor de sociale en emotionele ontwikkeling en er is een intern begeleider die alle zorg coördineert en tevens de didactische kant ondersteunt. 

Het ATN (Autisme Team Noord Nederland) verleent op de Súdwester expertise in de vorm van trainingen voor zowel kinderen, ouders/verzorgers als leerkrachten. Zij zijn vanaf de start betrokken bij de StructuurPlusGroepen.  

Voor vragen omtrent de StructuurPlusGroepen kunt u contact opnemen met Wieke Hiemstra, directeur en onderwijskundige via 0515 – 414110 of per mail: w.hiemstra@sbo-sudwester.nl