Privacy

Privacy verklaring Hoe gaat SBO de Súdwester om met persoonsgegevens

SBO de Súdwester verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. SBO de Súdwester vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. SBO de Súdwester is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

 

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind


SBO de Súdwester verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de schoolvoortgang bij te houden en uw kind goed te kunnen begeleiden om uw kind uiteindelijk goed toegerust naar een vorm van Voortgezet Onderwijs te laten gaan. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (Ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal.

 

Welke gegevens verwerken wij van uw kind


Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij  SBO de Súdwester.

 

Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kun u terugvinden in het document: 

 

 

Opgave verwerkte privacy- en persoonsgevoelige informatie leerlingenVanwege onze bijzondere status als SBO school binnen het Primair Onderwijs verwerken wij ook een beperkte hoeveelheid aan medische gegevens. U moet dan denken aan gediagnosticeerde leer en ontwikkelings- belemmeringen zoals ADHD, PDD-NOS, ASS etc. Deze gegevens hebben wij nodig voor een goede begeleiding van uw kind. Op uw eigen verzoek  en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook aanvullende medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich dan tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie of suikerziekte heeft, zodat wij adequaat op  kunnen treden in noodsituaties.

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?


Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van SBO de Súdwester. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van leerling gegevens is bijvoorbeeld 2 jaar nadat de leerling is uitgeschreven en 3 jaar als de leerling wordt verwezen naar een vorm van (V)SO. Wij zijn verplicht om gegevens m.b.t. in- en uitschrijving en absentie van de leerling 5 jaar te bewaren. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht hiervan geven.

 

Welke rechten hebben leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar


Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. U kunt op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van SBO de Súdwester. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

SBO de Súdwester zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

 

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Manager Informatie Beveiliging (intern) of onze Functionaris voor Gegevensbescherming (extern) zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze toelichting. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Contactgegevens Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Sneek e.o : 

Kaatsland 5b
8608CX Sneek 
tel:0515-414110

 

Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van de school :    

dhr. F.Prins directeur-bestuurder

Contactgegevens Manager Informatiebeveiliging & Privacy

dhr. M.Fennema Adjunct-directeur
m.fennema@sbo-sudwester.nl
tel: 0515-414110

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:  

 

dhr. F.Jacobs
e-mail: privacy@sbo-sudwester.nl