Fysiotherapie op het SBO

Fysiotherapie, samenwerking op het speciaal basisonderwijs

Kinderfysiotherapie is gericht op het vergroten van de motorische vaardigheden van het kind. De motorische ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Een kind kan worden doorverwezen voor fysiotherapie door een huisarts, de schoolarts of specialist van het ziekenhuis. Daarnaast hebben leerkrachten een signalerende functie. Het is goed mogelijk dat problemen in het bewegend functioneren van invloed zijn op de schoolprestaties. Voorbeelden hiervan zijn de vaardigheden die aangeleerd en geoefend worden tijdens gymnastiek, zoals springen, huppelen, rennen en spelvormen zoals balsporten en tikspelen. Problemen met de handmotoriek kunnen de oorzaak zijn van moeite hebben met het maken van knutselwerkjes, het leren schrijven van letters of een slecht leesbaar handschrift

Ouders/verzorgers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de fysiotherapeut wanneer de leerkracht of zij zelf vragen en/of zorgen hebben over de motorische ontwikkeling van hun kind. De fysiotherapeut zal eerst in een gesprek de hulpvraag met de ouder/ verzorger en het kind bespreken: wat is het probleem en wanneer is dit probleem aanwezig, wat is er al gedaan en hoe is de motorische ontwikkeling in de voorgaande jaren verlopen? Daarna volgt een motorisch onderzoek en indien geïndiceerd het opstellen van een behandelplan.

Indien de leerkracht aan de ouders/verzorgers het advies voor fysiotherapie wil geven, vragen wij om het formulier 'aanvraag fysiotherapie' in te vullen. We hebben op het formulier 'procedure aanmelding' in het kort omschreven hoe we dit zien en wat u van ons kunt verwachten.
Ook wanneer een leerkracht of ib-er twijfels heeft over het wel of niet adviseren van fysiotherapie, kunt u contact met ons opnemen.

Procedure aanmelding Fysiotherapie


Fysiotherapie en kinderfysiotherapie de Loten
Westereems 4A, 8602 CR Sneek Telefoon 0515 415708
mail: info@fysiodeloten.nl
www.fysiodeloten.nl