Aanmelding

Uw kind aanmelden bij SBO De Súdwester in Sneek

Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Voortraject:

Jonge kinderen die worden aangemeld bij onze school zijn veelal kinderen die een dagbehandeling hebben gehad op het BEC (Behandel Expertise Centrum) of van een gespecialiseerde peutersetting komen. Het overgrote deel van onze leerlingen stroomt echter pas in een later leerjaar in. Zij hebben eerst op de gewone basisschool gezeten. Deze kinderen hebben vaak al een voortraject van begeleiding en ondersteuning op de basisschool gehad, waarbij de leerkracht en de intern begeleider betrokken zijn geweest. Soms is er externe hulp ingeschakeld van bijvoorbeeld een ambulant begeleider of een psycholoog/orthopedagoog.

Wanneer de basisschool en ouders tot de conclusie komen dat op de basisschool niet meer geboden kan worden wat het kind wel nodig heeft dan volgt er een traject buiten de basisschool. Dit traject ziet er als volgt uit:

 

Oriëntatie:

Als u het advies van de basisschool krijgt, of als u het zelf de beste keuze vindt om zich te oriënteren op het speciaal basisonderwijs, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB), de heer Johannes Feenstra, via het algemene nummer 0515-414110.

Hij zal uw verhaal aanhoren en vragen stellen over de situatie van uw kind. U kunt ook een afspraak maken voor een rondleiding met de directeur-bestuurder, de heer Freek Prins. Hij is ook te bereiken via ditzelfde telefoonnummer. Tijdens deze rondleiding krijgt u een indruk van de school en de manier waarop er wordt les gegeven.

 

Aanmelding:

Als u enthousiast bent over onze school en u verwacht dat dit een goede plek voor uw kind is om onderwijs te volgen, dan kunt u, in overleg met de basisschool, overgaan tot aanmelding bij de provinciale Commissie van Aanmelding (CVA) in Leeuwarden.  

De aanmelding verloopt volgens een vaste procedure die u eventueel met de heer Feenstra kunt bespreken. De basisschool in kwestie zal het dossier van uw kind moeten aanleveren, waarin terug te vinden is dat de inspanningen van de basisschool niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

 

Toelating:

Nadat uw kind aangemeld is, vindt er een beoordeling plaats door de CVA. Toelating op onze school is alleen mogelijk wanneer deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.

 

Contra indicatie:

Ook kan de CVA besluiten dat De Súdwester niet verantwoord de ondersteuning kan bieden die uw kind wel nodig heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om meervoudig gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen of kinderen met een psychiatrische stoornis die daarvoor therapie op school nodig hebben. In dat geval worden leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO) geplaatst.

 

Plaatsingsdata:

Wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw kind worden geplaatst op

De Súdwester. Dit vindt zoveel mogelijk plaats na een vakantie.